• سر راهت در انتظارم ..... برده هجرت صبر و قرارم ...... جز ظهورت ای گل زهرا ..... به خدا حاجتی ندارم ک
  • بــوی عـطــر یــار دارد جمـعه ها وعــــده دیـــدار دارد جمــعه ها
  • جمــعـه هـا دل یاد دلبـر مـی کنـد نغمه یا ابـن الـحسن سـر مـی کنـد
  • غروب پنجشنبه بی قرارم / شبیه جمعه ها چشم انتظارم
  • فقط یک جمعه می آئی ولی من / تمام جمعه ها را دوست دارم ...
  • عمریست که از حضور او جا ماندیم در غربت سرد خویش تنها ماندیم
  • او منتظر است تا که ما برگردیم ماییم که در غیبت کبری ماندیم
  • مهدی جان! صبح بی تو ، رنگ بعدازظهر یک آدینه دارد بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد
  • هجر تو ز درد و داغ ، دلگیرم کرد اندوه غم زمان زمینگیرم کرد
  • گفتند که جمعه می رسی از کعبه این رفتن جمعه جمعه ها پیرم کرد
  •