1392/07/08

92/7/7

تكاليف سوم راهنمايي 

ادبيات : نوشتن معاني كلمات گفته شده +مطالعه جزوه داده شده 

فيزيك : مطالعه و وارد كردن جزوه در دفتر + مطالعه نظريه ها 

انشا: با جملات گفته شده و با حداكثر 20 كلمه مطلبي زيبا بسازيم 

(جملات با مداد مشكي و 20 كلمه اضافه با مداد قرمز ) 

 

92/7/8

           رياضي : ص 10 و 11 و 12 كتاب درسي 

 

عربي : ترجمه جملات كتاب درسي 

 

عربي : انجام تمارين درس اول تا ص 18

 

زبان : انجام پلي كپي دوره اي 2 براي چهار شنبه 

 

92/7/9

حرفه و فن : سئوالات طرح در دفتر حرفه وفن نوشته شود 

زيست : ص 109 و 111 و 113 حل و ساخته شود

 

92/7/10

عربي : حل تمارين كتاب درس 1 + كتاب كار

رياضي : ص 23 تا 27 در كتاب درسي

فيزيك : مطالعه براي امتحان جلسه بعد

زبان : حل پلي كپي داده شده

تاريخ : درس اول كتاب كار كامل شود

 

جغرافيا :درس اول كتاب كار كامل شود

 

92/7/11

جغرافيا: درس 2 كتاب كار تكميل شود + چهار شنبه كوييز تاريخ درس 1 

 

92/7/13 

قرآن : انجام ص 4 و 5 كتاب درسي 

 

رياضي : ص 19 و 20 كتاب كار 

 

92/7/14

 

ادبيات: پيدا كردن معاني لغات ، 5 شنبه امتحان

 

خط: نوشتن متن 12 خطي

 

انشا: نوشتن جملات گفته شده

 

92/7/15 

رياضي : نوشتن سئوالات تا آخر سئوال 47 كتاب كار 

عربي : انجام سئوالات مروري اول كتاب كار 

زبان : حل تكاليف كتاب گفته شده درس 1 

 

92/7/16

 

حرفه و فن : نوشتن واحد 1 

 

ادبيات: خود ارزيابي ها و نوشتن ها + آمادگي براي آزمون 

 

92/7/17

 

عربي : امتحان براي جلسه بعد 

رياضي : ص 23 و 24 كتاب كار حل شود 

فيزيك : مقايسه كنيد ص 11 و پلي كپي داده شده 

تاريخ : مطالعه درس 1 و 2 و آمادگي براي امتحان مهر ماه 

 

92/7/18

 

 جغرافيا: اتمام درس 2 كتاب كار 

 

92/7/21

ادبيات : ص 65 در دفتر نوشته شود +نوشتن معاني درس 2

 

فيزيك : تمرين در دفتر + پلي كپي 

 

خط: 150 كلمه كشيده پيدا و نوشته شود 

 

املا : رونويسي صفحه اول واژه نامه 

 

انشا: حل تمارين گفته شده 

 

 

92/7/22

رياضي : تنارين كتاب ص 35 تا 37 +تكليف صفحه 41 و42 حل شود

 عربي : نوشتن و ترجمه جملات + تمارين كتاب 

زبان : ص 10 و 11 + ص 10 تا آخر 13 داخل كتاب 

 

92/7/32

 

حرفه وفن : امتحان درس 1

 

ادبيات : حل پلي كپي داده شده 

92/7/27

 

قرآن : ص 12 و 13 تكميل شود 

اخلاق : مطالعه دروس گفته شده 

رياضي : از ص 29 تا 32 نوشته شود (ص 32 در دفتر ) 

 

92/7/28

ادبيات : پيدا كردن معني لغات درس + خود ارزيابي ص 15 و نوشتن ص 19

فيزيك: پلي كپي داده شده حل گردد 

خط: نوشتن 150 كلمه كشيده وسط

املا : نوشتن جريمه هاي گفته شده + امضاي برگه املا

انشا : نوشتن 10 جمله مركب

 

 92/7/29

عربي : كتاب كار از هر سئوال 2 شماره اول حل شود 

زبان : حل پلي كپي داده شده + سئوالات كتاب +حفظ ص 16 براي امتحان 

 

 92/8/1

 

رياضي : ص 59 تا 62 كامل شود 

 

فيزيك : حل پلي كپي هاي داده شده 

 

 92/8/4

 

قرآن : روانخواني ص 406 قرآن 

 

رياضي : ص 34 و 36 در كتاب و ص 32 و 37 در دفتر 

 

ورزش : تمرين طناب و دراز نشست در منزل 

 

اجتماعي : سئوالات درس 2 پس از يادگيري نوشته شود 

 

92/8/5

 

ادبيات : ص 10 1 تا 4 در دفتر و سئوال 5 در كتاب+ پيدا كردن متن مسجع + 

چسباندن ورقه ها در جزوه

فيزيك : تكميل پلي كپي داده شده

خط: 150 كلمه نوشته شود

املا م: نوشتن صفحه دوم واژه نامه ها

 انشا: با استفاده از 10 كلمه (انسانيت، دلگرمي ،مشاهده موفقيت ،

تجربيات ، كوشش وسعي ، مسئوليت ،

صادقانه ، حتما ، سال گذشته ، گروهي ) يك متن 7 خطي نوشته شود

 

92/8/6

قرآن : حل ص 19+ روانخواني ص 407

رياضي : كتاب كار سئوالات 4 گزينه اي بحث توان از سئوال 1 تا 50 با راه حل

عربي : جلسه بعد امتحان + كتاب كار درس 2

زبان : تا آخر ص 21 تمام تمارين به طور كامل حل شود

 

 92/8/7

ديني  پيدا كردن لغات شعر و معني درس مسلمان +

چسباندن 3 برگه ي داده شده +حل جدول داده شده 

حرفه و فن : مطالعه درس 2 و حل سئوالات گفته شده +آمادگي جهت امتحان از درس 1 و 2

زيست : ص 117 و 118 كتاب اصلي (فكر كنيد )+ص 120 + يك مورد تحقيق مغز بنويسيد 

 

 92/8/8

عربي : متن درس سوم در دفتر + تمارين درس 3 در كتاب 

رياضي : سئوالات 51 تا 102 كتاب كار حل شود 

فيزيك: حل پلي كپي داده شده 

زبان : حفظ مكالمه درس 3 ص 23كتاب اصلي و پاسخ به سئوالات همين صفحه 

جغرافي : امضا برگه جغرافي 

 

 92/8/9

 

جغرافيا : كامل كردن درس 4 و درس 3 كتاب كار+ آمادگي از 3 درس اول براي يكشنبه  

 

تاريخ : امضا برگه تاريخ + آمادگي براي امتحان درس 3 براي پرسش 4 شنبه 

 

 92/8/11

قرآن : روانخواني آيات ص 408 تا آيه 36
اخلاق : حفظ روايت و ترجمه

رياضي : كتاب درسي ص 16 تا 19 همه با صورت در دفتر

 

92/8/12

املا: رونويسي از ص 147 در دفتر با هم خانواده ها

انشا : نوشتن معاني ادبيات ص 7 به طور مجزا وآن كه بتوان متني از آن نوشت  

 

 92/8/13

 

رياضي : مطالعه كتاب كار و حل ص 85 و 86 در كتاب كار

زبان : ص 25 كتاب اصلي از تمرين a تا d + يك مورد طبق جمله در دفتر بخش تمارين نوشته شود  

يادآوري : حرفه فردا از واحد 1 و 2

 

 

 92/8/14

 

 ادبيات : 5 تمرين در همين موضوع گفته شده 

 

زيست : ص 122 و 123 فكر كنيد + تفسير كنيد

 

 92/8/15

 

رياضي : كتاب كار ص 87 و 88 و 89 و 90

 

فيزيك : آمادگي براي امتحان از فصل 2

 

زبان : حل پلي كپي طبق توضيحات داده شده + آمادگي براي امتحان

 

تاريخ : كتاب كار درس 4 كامل شود

 

جغرافي : مطالعه درس 3 و 4 براي امتحان يك شنبه  

 

92/8/16

 

تاريخ :كتاب كار تا آخر درس 4 كامل شود 

 

جغرافي: كتاب كار فقط درس 4 كامل شود

 

 92/8/18

 اخلاق : كامل كردن دفتر

رياضي : آزمون داده شده در دفتر با صورت و جواب درست بازنويسي شود

اجتماعي : يادگيري كامل درس 3 + فردا پرسش كلاسي

يادآوري : آوردن كتاب و دفتر اجتماعي براي دفتر

 

92/8/20

 آمادگي جهت امتحان آزمون از فصل اول +نوشتن معاني درس 4 

فيزيك : حل 6 صفحا پلي كپي داده شده تا هفته آينده +كامل كردن گزارش آزمايشگاه 

خط : 50 لغت از هر 3 درس گذشته (جمعا 150 كلمه ) 

انشا: هشت خط از حضود در مراسم عزاداري بنويسيد 

املا : رونويسي از ص 148 و 149 واژه نامه 

 

92/8/25


رياضي : حل ص 106 و 107 كتاب كار

 

92/8/26

 

ادبيات : نوشتن ص 29 در دفتر و تمارين اضافي اش

خط: 150 كلمه كشيده مثل روال قبلي +نوشتن كامل درس 8 با رعايت كامل قواعد

انشا: چندين ضرب المثل هم معني پيدا كنيد و مفهومشان را بنويسيد

 

 92/8/27

 

قرآن : نوشتن تمارين ص 26 و 27 + روانخواني ص 408 آيات 41 تا 45

 

رياضي : كتاب كار ص 110تا 112 نوشته شود و جلسه بعد پرسش كلاسي

 

عربي : كامل كردن افعال گذشته در دفتر

 

زبان : نوشتن يك جمله با هر كدام از افعال ص 80 گذشته was تا left

 

 92/8/28

 

ديني : نوشتن خودت را امتحان كن ص 13

ادبيات : تكميل سئوالات گفته شده در دفتر

زيست : تحقيق از علت و عوارض و علائم بيماري ديابت

ص 126 3 مورد در دفتر نوشته شود

 

92/8/29

 

عربي : نوشتن فعل گفته شده( سجد )

 

رياضي : حل ص 20 تا 22 كتاب اصلي 

 

فيزيك : حل پلي كپي داده شده 

 

تاريخ : آمادگي براي امتحان فردا از درس 3 و 4

 

آوردن كتب درسي جغرافي و تاريخ براي فردا 

 

92/8/30

 

جغرافيا : كامل كردن كتاب كار تا آخر درس 6 

 

تاريخ : جلسه آينده امتحان از درس 4

 

املا : رو نويسي از ص 152

 

 92/9/2

 

اخلاق : نوشتن تكليف و روايات 

 

رياضي : ص 39 تا آخر ص 43 تمرين ها در دفتر و بقيه در كتاب 

 

اجتماعي : آوردن كتاب و دفتر اجتماعي براي فردا و پس فردا 

 

فيزيك : حل ص 1 و 2 پلي كپي 

 

9/3 /92

 

ادبيات : نوشتن معاني درس 5 و 6 + نوشتن بخش نوشتن درس 5 و 6 و جدول درس 6 در كتاب

 

فيزيك : حل پلي كپي ص  3 و 4

 

خط : دريك كاغذ A4، 2 غزل بيش از 7 بيت با رعايت قوانين

 

انشا : آوردن كتاب اجتماعي و آمادگي دفاعي

 

 92/9/4

قرآن : روانخواني ص 459

رياضي : ص 128 و 129 كتاب كار

فيزيك : ص 5 و 6 پلي كپي

زبان : نوشتن تمرين دوره اي ص 36 تا 45

 

92/9/5

حرفه و فن : 20سئوال از درس 4

زيست : آمادگي براي امتحان فصل 11 براي هفته ي بعد

92/9/6

 عربي : تا شماره ي 20 كتاب درسي در دفتر 

رياضي : حل ص 150 تا 154 كتاب براي شنبه 

فيزيك : حل پلي كپي داده شده 

زبان : نوشتن سئوالات داخل كتاب درسي 

 

92/9/9

قرآن : روانخواني ص 409

 

92/9/10

ادبيات : پيدا كردن لغات هم خانواده +حل سئوالات گفته شده در دفتر

خط : نوشتن پلي كپي داده شده

املا : از ص 153 رونويسي و هم خانواده

انشا: از ص 153 بايد 12 كلمه پيدا و يك متن 10 خطي بنويسيد

 

92/9/11

 رياضي : صفحات 44 تا 48 

زبان :پلي كپي شماره 7

 

92/9/13

رياضي : ص 50 تا 52 كتاب درسي 

فيزيك : حل پلي كپي داده شده 

 

92/9/16

قزآن : نوشتن سئوالات ص 34 و 35 

اخلاق : حفظ روايت 

رياضي : از سئوال 10 تا سئوال 23 عبارت جبري 

 

92/9/17

ادبيات : پيدا كردن لغات درس 8 و پيداكردن لغات شعر خواني و تمرين ها 

فيزيك : حل پلي كپي ها

خط: نوشتن پلي كپي خط

املا : املا از صفحات گفته شده واژگان براي هفته بعد و از درس 4 يك املا 7 خطي

انشا : يك روايت از گلستان سعدي به نثر روان نوشتته شود  

 

 92/9/18

رياضي : ص 177 و 178 تا آخر در دفتر (كتاب كار ) 

زبان : حل پلي كپي 8

 

92/9/19 

ديني : سئوالات ص 26 حل شود 

حرفه و فن : نوشتن 25 سئوال از واحد 5 

زيست : ص 127 تا 133 نوشته شود 

 

92/9/24

 

ادبيات : پيدا كردن لغات ص 55 و معني لغات و مطالعه قالب شعري 

 

خط: حل پلي كپي داده شده

 

املا : 10خط از درس 5 و 6 ، كتاب املا نوشته شود

 

انشا : متن حكايت داده شده را به نثر روان بنويسيد (خواندن مهم است ) 

 

92/9/26

 

ديني : سئوالات ص 31

 

حرفه و فن : مطالعه جهت آزمون 

 

ادبيات : نوشتن، بخش نوشتن ص 60 و خود ارزيابي

 

زيست : آمادگي آزمون براي 5 شنبه از فصل 10 تا 12

 

 92/9/27

رياضي : حل پلي كپي داده شده براي 5 شنبه 

 

92/9/28

 

 تاريخ : ص 40 و 41 كتاب كار 

 

92/9/30

قرآن :حل تمارين درس 6 + روانخواني درس 411

اخلاق : اضافه كردن 5 خط در مورد حق و حقوق 

رياضي : حل سئوالات عبارات جبري 21 تا 51 بخش عبارات جبري 

اجتماعي : آوردن 2 صفحه تحقيق 

 

92/10/01

 

ادبيات فارسي :پيدا كردن معني لغات مشكل +نوشتن ص 70 و 71 

 

(جدول در كتاب)

 

خط: نوشتن پلي كپي

 

فيزيك : 5 سئوال پلي كپي حل شود

 

92/10/3

 

 حرفه و فن : طرح حداقل 25 و پاسخ دادن به آن

 

ادبيات فارسي :نوشتن يك برنامه درسي + نوشتن متضادها + جمع و مفرد ها در دفتر

92/10/07

آمادگي دفاعي :انجام تحقيق 8 نمره اي

 

92/10/08

 

92/10/30

 

 عربي : هفته آينده تا آخر درس 5 امتحان گرفته شود 

 

+ حل تمارين كتاب تا آخر درس 5 

 

زبان : حل تمارين گفته شده 

 

92/11/1

 

ديني : سئوالات ص 56 

 

حرفه و فن : 25 سئوال از واحد 7

 

ادبيات : خودارزيابي درس جديد

 

زيست : ص 135 و 136 كتاب درسي  

 

 

 92/11/02

 

عربي : كتاب كار و درسي تا آخر درس 6 + ترجمه درس 

 

رياضي : كتاب درسي از ص 67 تا 77 

 

زبان : ساختن 10 جمله ماضي استمراري 

 

92/11/03

اجتماعي :فعاليت هاي درس 6 

 

92/11/5

قرآن : 2 صفحه گفته شده

رياضي : ص 226 تا 228 كتاب كار

ادبيات فارسي : حل پلي كپي داده شده  

 

92/11/09

 

عربي : حل تمارين درس 7 در كتاب و كتاب كار

 

رياضي : تست 18 تا 43 كتاب كار

 

اجتماعي : درس 6 ، 7 خط خلاصه كنيد +7 سئوال + سئوال يك خارج از كلاس

 

92/11/12

رياضي : ص 249 كتاب كار انجام شود 

 

 92/11/13

 

ادبيات : پيدا كردن معني لغات درس 14 + نوشتن ص 87 و 88 + حل پلي كپي 

 

فيزيك : نوشتن 5 سئوال گفته شده معلم

 

اجتماعي : نوشتن درس 7

 

املا : هفته بعد از ص 3 و 4 واژه نامه املا گفته مي شود

 

انشا : نوشتن 2 ضربالمثل با داستان   

 

92/11/14

قرآن : تمرين روانخواني

زبان : نوشتن خلاصه فيلم ديده شده

 

92/11/20

 

ادبيات : پيداكردن معني لغات درس جديد +حكايت +شعر 

 

+شش بيت گفته شده را قيد يابي كنيد

 

فيزيك : حل پلي كپي داده شده

 

خط: انجام پلي كپي داده شده

 

املا : نوشتن ص 9 واژه نامه از كلمه ناكامي تا آخر و براي 15 كلمه عربي حداقل يك هم خانواده

 

انشا: از سفر يزد 20 خط انشا و توضيح 

 

92/11/23

 

رياضي : ص 105 تا 111 و ص 119 تا ص 121 كتاب و تمارين در دفتر 

 

زبان : حفظ مكالمه درس 7  

 

 92/11/26

قرآن : حل ص 56 كتاب 

 

اخلاق : كامل كردن جزوه 

 

92/11/27

ادبيات : نوشتن ص97 +پيداكردن معني لغات درس 15

عربي : نوشتن معاني درس 8 عربي

خط: انجام پلي كپي

املا : از 3 درس آخر املا گفته مي شود

انشا:نوشتن نثر امروزي شعر گفته شده

 

 92/11/28

 

رياضي : 30 معادله خط در دفتر 

 

فيزيك : انجام پلي كپي 

 

زبان : نوشتن جريمه ها 

 

 92/11/29

 

ديني : ص 69 خودت را امتحان كن در دفتر 

 

حرفه و فن : در آوردن 25 سئوال از فصل 8 (باغباني) 

 

زيست : ص 143 و 144 +جلسه بعد آزمون از درس 13

 

 92/11/30

 

فيزيك: انجام پلي كپي 

 

رياضي : ص اول كتاب كار بحث اعداد حقيقي 

 

زبان : انجام پلي كپي براي 4 شنبه 

 

تاريخ : كامل كردن كتاب كار تا درس 12 

 

جغرافي : كامل كردن كتاب كار تا درس 15 جلسه بعد براي پرسش 

 

 92/12/03

 

رياضي : آمادگي براي آزمون 

 

 92/12/04

خط: انجام پلي كپي  

 

92/12/05

 

رياضي : ص112 تا 121 كتاب درسي 

 

فيزيك : حل تمارين گفته شده 

 

زبان : حل پلي كپي داده شده + حل تمارين گفته شده بود 

 

92/12/06

 

 ديني : ص 76 خودت را امتحان كن 

 

حرفه و فن : نوشتن كل 50سئوال از واحد 8+جلسه بعدي آزمون از واحد هاي 6 تا 8

 

ادبيات : پيدا كردن معني لغات 

 

زيست : ص 27 و 28 و 30 و 31

 

 

 92/12/07

رياضي : ص 311 و 312 كتاب كار 

فيزيك : انجام پلي كپي 

جغرافيا : انجام كتاب كار 

تاريخ : درس 11 و 12 و 13  امتحان 

 

92/12/08

جغرافيا و تاريخ : كامل كردن كتاب كار 

 

92/12/10

رياضي : حل تمارين كتاب كار ص 313 

اجتماعي : خلاصه كنيد :9 خط و پرسش هاي نمونه 9 سئوال و فعاليت خارج كلاس 1-1

 

92/12/11

ادبيات : حل تمارين دفتر + نوشتن ص 102 + پيداكردن معني لغات روانخواني

خط : انجام پلي كپي

املا : نوشتن املا از درس 14 و 15  و 16 (10 خط )

انشا : حفظ شعر گرگ و سگ

 

92/12/12

فيزيك : پلي كپي قبلي براي جلسه بعد 

زبان : كل تمارين درس 8 

 

92/12/13

ادبيات : آمادگي براي آزمون از فصل 6

زيست : ص 32 و 35 و 36

 

 92/12/14

رياضي : ص 314 و 315 كتاب كار 

زبان : از درس 1 تا 8 هر درس 8 سئوال در برگه A4 طرح شود 

 

92/12/15

انجام پلي كپي رياضي و فيزيك

تكميل برگه مطالعات هفته دوم اسفند ماه

 

 92/12/17

قرآن : حل 2 صفحه از درس 9

 

92/12/18

ادبيات : نوشتن معاني كلمات

خط: نوشتن درس 15 

عربي : ص 100 تا 108 نوشتن تمارين (موارد فرد )

املا : نوشتن يك صفحه از دروس 15 تا 17

 

92/12/19

رياضي  :ص 316 كتاب كار و جواب آن در دفتر

زبان : از فعل begin تا فعلdrive جمله سئوالي زمان حال بسازيم

(كه در آن do يا does وجود داشته باشد ) و از فعل ate تا فعل left

جمله مثبت يا منفي مي سازيم

 

92/12/20

حرفه و فن : نوشتن 40 سئوال

ادبيات : آمادگي جهت آزمون

زيست : ص 41 و 43 و 66 رسم الگوريتم حركت  

 

92/12/21

رياضي :حل تست شماره 1 تا 30

زبان : مطالعه براي امتحان جغرافي 

 

92/12/24

رياضي : ص 343 كتاب كار

اجتماعي : پرسش هاي درس 10 (7 و 7 الف ) 

 

92/12/25

املا : مطااعه درس 15 و 16 و 17

انشا : نوشتن انشا چگونگي چها رشنبه سوري 

خط: انجام تكليف نوروزي 

 

92/12/27

ديني : نوشتن خودت راامتحان كن ص 82

 

93/1/16

اخلاق : انجام تكليف گفته شده

 

93/1/17

ادبيات : نوشتن تمارين دفتر و نوشتن معاني كلمات درس جديد 

+نوشتن سئوال ها 2 و 3 ص 122 (2 تشبيه و اركان آن ) و 4 در كتاب 

عربي : نوشتن تمارين از ص 134 تا 139 و نوشتن معني روان درس 9

+نوشتن كتاب كار ص 125 تا 126 براي يكشنبه 

خط : نوشتن دو شعر 8 بيتي طبق قوانين 

املا : افراد مشخص شده دو بار از روي شعر موش و گربه نوشته شود 

 

93/1/18

اجتماعي : نوشتن پرسش هاي كلاسي درس 11 (8 و 9)

رياضي : انجام كتاب كار ص 344 و 345

زبان : مطالعه جهت آزمون 5 شنبه از درس 7 و 8

 

93/1/19

ديني : نوشتن خودت را امتحان كن درس 13

زيست : نوشتن صفحات 46 و 48

 

93/1/20

عربي : كتاب كار درس9 كامل شود

رياضي : كتاب درسي ص 123 تا 125 در دفتر

فيزيك : حل پلي كپي

زبان : نوشتن تمارين مشخص شده درس 9

 

93/1/21

تاريخ : كامل كردن درس 15 كتاب كار +پرسش كلاسي جلسه آينده

قرآن : تمرين روانخواني آيات 29 تا 24 سوره لقمان

آزمون ادبيات و زبان از پيك نوروزي

 

93/1/23

احلاق : نوشتن داستان عزير

رياضي : مطالعه جهت آزمون دوشنبه

 

 

93/1/24

ادبيات : پيدا كردن معني لغات درس راه مهتري و درس 20 +حل تمرين ص 131

عربي : حل تمرين درس 10 كتاب و كتاب كار

خط: تكميل برگه +2 بار در دفتر +3 خط پايين تمرين

املا : يك ص املا از دروس 18 تا 20

انشا : حفظ شعر و 5 جمله با افعال متفاوت

 

93/1/25

فيزيك : حل پلي كپي 

زبان تكميل در 9 براي روز چهارشنبه 

 

 93/1/26

ديني : خودت را امتحان كن ص 98 نوشته شود 

ادبيات : حل پلي كپي 

زيست : نوشتن ص 50 در دفتر 

 

93/1/27

عربي : كتاب كار درس 10

رياضي : كتاب كار ص 320 و 321 از سئوال 30 تا 50  

 

93/1/28

جغرافيا:كل كتاب كار كامل شود

سيره : روانخواني سوره سجده آيه 1 تا 6

حل پلي كپي علوم و آوردن آن

پژوهش : تكميل كارهاي پژوهش  

 

93/1/30

رياضي : نوشتن ص 397 كتاب كار 

اجتماعي : سئوالات درس 12 (8 و 8 و 2) 

 

93/2/1

رياضي : كتاب درسي ص 146 تا 149 در كتاب

فيزيك : حل پلي كپي

 

93/2/2

ديني : سئوالات ص104

زيست : نوشتن ص 147 و 149 و 151 و 153 در دفتر

 

93/2/3

عربي : صرف 5 قعل

رياضي : نوشتن صفحات 362 و 363 كتاب كار

زبان : حل پلي كپي + نوشتن تمارين دوره اي 3

 مطالعه براي آزمون رياضي و تاريخ 

 

93/2/4

قرآن : روان خواني آيه 6 تا 11 سوره سجده 

 

93/2/6

فيزيك : انجام پلي كپي فيزيك 

 

93/2/7

ادبيات : برنامه نويسي (اختياري ) 

عربي : دوره دروس براي آرمون نوبت دوم 

خط : 21 خط تمرين آزاد از حروف و كلمات 

املا : از 3 درس آخر 10 خط املا 

انشا : آمادگي براي آزمون گرگ و سگ 

 

 

92/2/8

رياضي : كتاب درسي مبحث تشابه كامل حل شود 

رياضي : نوشتن تمارين در دفتر 

فيزيك : آمادگي براي آزمون 

زبان : نوشتن 5 سئوال از  هر درس 7 و 8 و 9 

 

 93/2/9

ادبيات : طرح و برنامه ريزي اختياري 

 

 

93/2/10

عربي : افعال درس 1 تا 5 را مشخص كرده و خصوصيات صرفي (تجزيه اي ) آن را بنويسيد

زبان : حل پلي كپي داده شده  

 

93/2/14

ادبيات : مطالعه جهت آزمون

خط : نوشتن 40 خط از غلط ها

املا : از 10 درس آخر 10 خط املا نوشته شود

انشا: 10 ضرب المثل كه نام حيوان در آن باشد

 

93/2/16

 ديني : نوشتن سئوالات درس آخر 

 

 93/2/17

رياضي : حل تمرين دوره اي 2 در كتاب 

جغرافيا : كامل كردن كتاب كار  

 

 93/2/18

مطالعه امتحان تاريخ براي چهارشنبه 2/24