1392/07/08

93/7/2

عربي : حل تمارين تا پايان ص 14

رياضي : حل تمارين از ص 5 تا 9 براي شنبه 

يادآوري : آوردن 2 قطعه عكس + سيمي كردن دفتر چه روزنگار و كتاب فارسي +آوردن وسايل استخر 

((برنامه فردا : دفاع مقدس - استخر - زبان انگليسي ))

 

 93/7/3

زبان : تهيه و آماده سازي به روشي كه گفته شده 

+جمله سازي با 8 عكس ص 11 در فسمت گفته شده دفتر 

يادآوري : آوردن 2 قطعه عكس جديد +تغيير رمز سايت +سيمي كردن روزنگار 

+اسم دار كردن وسايل شخصي +آوردن تكليف عربي 

 

93/7/5

رياضي : انجام ص 10 و 11 و 12 تا سر كار در كلاس

يادآوري : سيمي كردن دفتر فارسي + آوردن دستمال كاغذي شخصي

+ آوردن 2 قطعه عكس جديد

 

 

93/7/6

عربي : حل تمارين باقي مانده ص 85 و87 با مداد 

ادبيات : پيداكردن معاني كلمات گفته شده 

انشا: يك آزمون از جزوه گفته شده  

يادآوري : آوردن دستمال كاغذي شخصي+ آوردن 2 قطعه عكس جديد

 

93/7/7

ديني : تهيه دفتر 40 برگ

اجتماعي : تهيه دفتر 100 برگ + پيدا كردن جواب سئوالات درس 1

رياضي : نوشتن 8 عمليات مشابه گفته شده +جلسه بعد دفاتر بازديد مي شود

  قرآن: روانخواني سوره مومنون 

 

93/7/8

ادبيات فارسي : انجام تمرينات جزوه + مطالعه نكات گفته شده 

قرآن : روانخواني سوره مومنون تا آيه 17 +انجام تا ص 15 در كتاب 

كارو فناوري (حرفه ) : مطالعه درس اول +انجام فعاليت هاي گفته شده ص 63 تا 65 

بازديد دفاتر رياضي براي فردا 

 

 93/7/9

رياضي : انجام ص 12 تا 14 در كتاب و نوشتن جريمه ها 

 

93/7/10

زبان : نوشتن جمله ها با كلمات گفته شده و انجام workbookص 4

+انجام مسابقه ي خانگي + براي جلسه بعد املا از ص 11 و 12

تمرين براي متن روانخواني ص 5

يادآوري : نوشتن جريمه ي رياضي +املا 

 

93/7/12

رياضي : انجام ص 17 و 18 كتاب 

انجام تكاليف زبان تا ص 4 +مطالعه كتاب كار ص 5 +امتحان املا از ص 11 و 12 كتاب زبان 

 

93/7/14

ديني : انجام سئوالات ص 15 در دفتر با جواب

رياضي : امضاي برگه كوييز + انجام تمرين داده شده

يادآوري : آوردن وسايل كارگاه +آمادگي آزمون جامع مرآت +انجام تكاليف زبان

 

 93/7/15

ادبيات : جلسه بعد امتحان 

قرآن : روانخواني ص 34

كامپيوتر (حرفه): از پودمان 1 15 سئوال با جواب در برگه

+مطالعه اختياري ص 61تا 65

زبان : مطالعه ص5 workbook براي پرسش 

 

93/7/16

عربي : تمارين درس 2 كامل شود 

رياضي : شنبه امتحان قبلي گرفته مي شود +ص 21 تا 24 تكميل گردد 

زيست : كتاب ص 41 در دفتر و 2 سئوال تحقيق +كفتگو كنيد

فردا آزمون رياضي + آوردن هزينه هاي كارگاه 

 

93/7/17

زبان : انجام ص 16 از طريق ص 64 و 88

+كامل كردن درس1 workbook و مطالعه درس 1

و كامل كردن درس 1 student book  

يادآوري : آزمون رياضي و مطالعات درس 1و 2 و آمادگي براي روخواني قرآن